Esma-ül Hüsna’dan El Azim

Nevin Yapıcıoğlu
El Azim ism-i şerifi “sonsuz azamet sahibi” manasındadır. Sınırsız büyüklük ve yücelik anlamındaki “azamet” sıfatı, mutlak manada Cenab-ı Hakk’a aittir.
Bismillahirrahmanirrahim.

El Azim ism-i şerifi “sonsuz azamet sahibi” manasındadır. Sınırsız büyüklük ve yücelik anlamındaki “azamet” sıfatı, mutlak manada Cenab-ı Hakk’a aittir. “Azim” kelimesinin zıddı “hakirdir”. O (CC), zatında ve sıfatlarında sonsuz kemal sahibi olandır. Varlığı kendinden, ezeli ve ebedi olan Vacib ve Vahid’in zatı yücedir. Bütün noksanlıklardan münezzeh olan Zat-ı Akdesin künhünü akıllar idrak edemez.

Zatına mahsus sıfatları mutlak ve sınırsızdır. El Azim ism-i şerifinin çoğunlukla sıfatlarının büyüklüğü için kullanıldığı söylenir. Cenab-ı Hakk’ın “Azameti, tam manasıyla ihata, nüfuz, şümulü iktiza ve istilzam eder.”(1)

Varlık âlemini sıfatlarının tasarrufuyla kuşatmıştır. Mesela ezeli ve nurani ilmi ile varlıkları ihata etmiş olup; her şey O’nun ilim dairesindedir. Bu durumda hiçbir şeyin ilminin dışında kalmasından bahsedilemez. Âlemleri kaplayan ve en ince sırlara nüfuz eden ilminden bir şey gizlenemez. Bu muazzam ilmin sahibi Azim’dir.

İlmi gibi kudreti de büyüktür, yücedir. Zati olan kudreti sınırsızdır. Mutlak kudretine müdahale edecek başka bir güç yoktur. Yaratıcılıkta tektir, ortağı yoktur. Eşyayı süratle ve kolaylıkla yoktan yaratır. Çok şeyi bir şey kadar kolay yaratır. Örneğin bir vişne çekirdeğinden kocaman ağacı ve ondan da yüzlerce vişneyi halk eder; bir orman ile bir ağacı aynı kolaylıkta ve hızda yaratır. Kudreti bütün mevcudatı kaplamış ve ihata etmiştir.

Varlık âleminde zıtları bir araya getirerek azametini gösterir.

Fiillerinde şefkat ve ceberrut iç içedir. Örneğin kudretine boyun eğdirdiği güneş ve dünya gibi büyük cisimleri; küçük bir canlının hayatına hizmetkâr yapar, anneye verdiği şefkat ile onu çocuğuna bakmaya mecbur eder vs…

Atomda hem zıt kutuplu eksi ve artı parçacıkları (elektron ve protonları) hem de birbirini itmesi gereken aynı kutuplu parçacıkları (protonları), atomun çekirdeğinde bir arada kudretiyle tutar. Zıt durumları netice veren iki kanunu yan yana getirir. Biri yanıcı diğeri yakıcı olan hidrojen ile oksijen elementlerini bir araya getirerek hayata kaynaklık eden suyu canlılara ihsan eder.

Bir bitkinin bünyesinde kuru toprak ile suyu bir arada tutar.

En kompleks canlı olan insanın varlığında, madde ve manayı yan yana getirerek ve hatta onları bir etkileşim içine koyarak kudretini gösterir.

Risale i Nur’dan bu gerçekleri ifade eden veciz bir cümle:

“O Kadir-i Lâyezal, cem-i ezdat içinde iktidarı gösterdi; azamet etti zuhur.”(2)

Evet, kudretiyle zıtları bir araya getiren sınırsız, nafiz kudretin sahibi Azim’dir. İktidarıyla büyük-küçük bütün mahlûkatı hükmüne boyun eğdirmiştir. Her şeyi kuşatan hâkimiyetinin tasarrufunda tektir, ortağı yoktur. “Göklerde ve yerde olanlar O’nundur, O Aliy’dir, O Azimdir.” (Şura / 4)

İdaresinin ve hâkimiyetinin dışına çıkmak, icraatlarını durdurmak, irade ve emirlerine (haşa) karşı gelmek mümkün değildir. İzzetine karşı durup O’nu mağlup edecek bir güç yoktur. Saltanatının azameti yeri ve gökleri çepeçevre kuşatmıştır. Her şey, istese de istemese de O’na itaat eder, O’nu hamd ile tesbih eder, O’nu tazim eder. Bu muazzam saltanatın sahibi Azim’dir.

Hâkimiyeti altında bulunan acziyet içindeki bütün kulları her an O’na muhtaçtır. Farklı lisanlarla O’na ihtiyaçlarını sunarlar. O muhtaç olmaktan münezzeh, ihtiyaçlara cevap veren Samed’dir. Rızıklandıran Rezzak’tır, affeden Afuv’dur, kullarını koruyan Hafiz’dir. Böyle sınırsız sıfatların sahibi Azim’dir.

Azametini Anlamak

Kâinatı şuur sahiplerine göstermek için bir ayna şeklinde yaratan Rabbimiz, azametini izhar etmek için sebepleri vasıta yapmıştır, farklı cihetlerle azametini göstermiştir. Zıt olan iki unsuru bir arada tutarak “Ol” emriyle, sayısız varlığı bir anda meydana getirerek kudretinin sonsuzluğunu; âlemlerde kanunlarıyla tek başına hükmederek saltanatının ihatasını, nüfuzunu; uçsuz bucaksız feza mülkünde idrakimizi aşan büyüklükte gök cisimleri yaratarak, yaratıcılığının sınırsızlığını, azametini göstermiş.

İnsan varlıklardaki bu büyüklükleri ancak sınırlı kabiliyetleriyle; görerek, hayal ederek, mantık yürüterek ve kıyas yoluyla anlamaya çalışır. Örneğin; bir dağın büyüklüğünü başka bir dağ ile kıyaslayarak anlar. Bu; göz ile ihata edilebilen bir büyüklüktür. Uçsuz bucaksız sıradağların (okyanusun) bu dağdan daha büyük olduğunu ise gözü ile ihata edemez, ancak mantık yürüterek tahmin edebilir. Ay’ın o dağlardan, Dünya’nın da Ay’dan daha büyük olduğunu ise ancak bilimsel verilerle hayal edebilir. Hatta hayal gücünün ne kadar başarılı olduğu da tartışılır. Bu bilgi, belki sadece bilimsel bir veri olarak kalır.

Hayal gücünün aciz kaldığı büyüklüğe sahip olan dünyamız da; genişliği “ışık yılı” gibi tabirlerle ifade edilen büyük bir galaksinin içindedir. Öyle büyük ki içinde dünya gibi 17 milyar gezegenin olduğu tahmin edilir.

Evrende galaksimizin büyüklüğünde en az 300 milyar galaksinin ve 7-8 trilyon cüce galaksinin varlığı kabul edilir. Cüce dediklerine bakıp azımsamayın! Bu galaksilerin her birinde de 10 milyara varan yıldız olabileceğinden bahsedilir.

Varsayılan bu bilgiler de sadece kâinatın gözlenebilir %10’luk kısmıdır. Kâinatın genişlediği göz önünde bulundurulduğunda, tam bilgiye ulaşma noktasında acziyetin arttığı rahatlıkla söylenebilir.

Kâinatın genişliyor olduğu hakikati 14 asır önce “Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik. Ve gerçekten biz (onu) genişletenleriz” (Zariyat / 47) ayet-i celilesiyle haber verilmişken bilim ancak daha bu yüzyılda “Evrende her bir saatte bir milyon tane gezegen sistemi oluşuyor”(3) diyebilmiştir.

Evrenin gözlenebilir %10’luk kısmını astronomik rakamlarla hayal etmekten midesi allak bulak olan aklın, Arş-ı Azam’ı tahayyül etmesi nasıl mümkün olur. Kâinatın büyüklüğünün Arş-ı Azam’a nispetle bir çakıl taşı mesabesinde iken henüz kâinatın büyüklüğünü çözememiş insanın Arş-ı Azam’ın büyüklüğünü anlaması nasıl mümkün olur?

Mümkün olsa dahi Arş-ı Azam dâhil bütün varlıkların O’nun varlığına nispetle zayıf bir gölge hükmünde olan Zat-ı Akdesi ve her şeyi ihata eden, şamil ve nafiz sıfatlarının kudsi mahiyeti idrak edilebilir mi?

Hayır, mümkün değildir, sınırlı bir şey sınırsız olanı ihata edemez. İnsan ancak algı sınırlarının içindeki büyüklükleri kıyas yoluyla anlamaya çalışır. Bu sınırların dışındaki varlıkların büyüklüğünü ihata edemez. Nerde kaldı bütün mevcudatın yaratıcısı ve idare edicisi olan, mutlak sıfatların sahibi Allah’ın azametini tam anlamak. İhata edilemeyen azametin sahibi de O’dur, mevcudat aynalarında tecellilerle görünen büyüklüklerin sahibi de.

Kıyas yapabilmek belirlenmiş bilgilerle olabilir. İnsan kendine verilen kabiliyetlerle ancak kendi sınırını ve Rabbinin sıfatlarının sınırsızlığını sadece anlar, O’nun büyüklüğünü, yüceliğini ihata edemez. Sadece tasdik eder, iman eder, hayret eder.

“Öyleyse Azim Rabbinin ismini tesbih et” (Vakıa / 74) emrini dinler, tesbih eder.  Bu emir, en kapsamlı ibadet ve zikir olan namazda ve rükûda “Sübhane Rabbiyel Azim” ile tekrarla yerine getirilir. Acziyetin bir ifadesi olan ibadet ve ibadetlerin en efdali olan namazda Cenab-ı Hakkı tesbih ve tazim vardır. Rükûda beden dili ile beraber yapılan bu zikirde acziyet izhar edilir. Azamet sahibi Rabbin kudreti karşısında, lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile olması gereken yapılır. Azametine ayna olunur.

“Namaz, kalplerde Azamet-i ilahiyeyi tespit ve idame için yegâne ilahi bir vesiledir”(4) diye belirten Üstadımız, insanın Allah’ın emir ve yasaklarına uymasının ancak O’nun azametinin zihinlerde tespit edilerek, yerleştirerek mümkün olabileceğini söyler. Bunun da ancak iman ve onu kuvvetlendirecek ve büyütecek olan ve tekrarla yapılan ibadetlerle mümkün olabileceğini haber verir.

Namaz gibi muhtevasıyla Allah’ın azametini okutan Kuran-ı Azim’i tekrarla okumak, anlamaya çalışmak ve “Sadakallahu’l-Azim” zikriyle tasdik etmek, azameti kalplere yerleştiren başka bir ibadettir.

Bütün büyüklükler Azim isminin tecellileriyle meydana gelir. Cenab-ı Hakk azametini sema yüzünde gösterdiği gibi en geniş ayna olan insana verdiği saltanat, güçler ve istidatlarla da gösterir. Herhangi bir istidadın inkişafında ortaya çıkan ve göz alan her kabiliyet ve başarı büyüklükle vasıflandırılır. Mesela herhangi bir bilim dalında büyük başarılara imza atan bir bilim adamı insanlar tarafından tazim edilir. O bilim adamına büyük vasfını kazandıran, ona verilmiş olan kabiliyetlerle, Halik-ı Alim’in bir kanununu keşfetmesidir. Oysa bilim adamı o kanunun ne düzenleyicisi ne icracısı ne de takipçisidir. Sadece Allah’ın ilhamıyla kâşifidir.

Hz. Mesih (AS)’in şöyle dediği rivayet edilir:

“Her kim ilim öğrenir, amel eder ve öğretirse en büyük melekûtta azametli sayılır.”

Hakikatte büyük vasfına en çok layık olanlar ise en üstün ilimlerle uğraşan Peygamberler ve âlimlerdir.

Rabbimiz faydalı ilmi öğrenip amel etmeyi ve öğretmeyi bize nasip etsin. Kalplerimize azametinin tecellilerini yerleştirsin. Âmin.
 
Marifetullahta ve salih amelde en önde, İsm-i Azam’ın mazharı, Nakş-ı Azam olan Efendimize sonsuz salat ve selam ederiz. Vechinin celali ve saltanatının azametine layık bir şekilde Azim Rabbimize hamd ederiz.
 
Dipnotlar:

1) Mesnevi-i Nuriye, Şemme
2) Lemaat
3) Biltek.Tubitak.gov.tr
4) İ-İ 3.ayetin tefsiri


Nevin Yapıcıoğlu / Nisanur Dergisi - Mart 2016 (52. Sayı)
 
23-03-2016 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.