Esma-ül Hüsna’dan El Habir

Nevin Yapıcıoğlu
El-Habir ism-i şerifi “her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan” manasındadır. Cenab-ı Hakk bütün varlıkların künhüne vakıf olandır. Hakikatlerinden, mahiyetlerinden, sırlarından hakkıyla haberdardır. Hiçbir şey gizli kalmayacak şekilde hallerini bilendir.
Bismillahirrahmanirrahim.

El-Habir ism-i şerifi “her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan” manasındadır.

Cenab-ı Hakk bütün varlıkların künhüne vakıf olandır. Hakikatlerinden, mahiyetlerinden, sırlarından hakkıyla haberdardır. Hiçbir şey gizli kalmayacak şekilde hallerini bilendir.

Habir ismi mana olarak Alim ismine yakın olmakla beraber aralarında şöyle bir fark vardır. Alim; ezeli, ebedi ve ihatalı ilmin sahibidir, her şeyi her haliyle bilendir. “İlim gizli ve bâtini şeylere izafe edildiğinde o ilme hibre (haberdar olma) sahibine de habir denilir.” (1) Alim ismi mana olarak kapsamlı ve umumi iken Habir isminin manasında ise hususiyet söz konusudur.

Sınırsız ilim, kudret, sem’ ve basar gibi kemal sıfatlarla muttasıf olan Habir, varlıkların ve olayların iç yüzünden ve sırlarından haberdardır. Bu sıfatlarla sebepler dairesini her yönden kuşatmıştır. Yaratan, yaratmaya devam eden ve idare eden O (CC) olduğuna göre kâmil manada Habir de O’dur. O (CC)’nun bildiklerinde bir eksiklik, kusur ve yanılma asla düşünülemez. Hiçbir sır, ilminden saklı kalamaz. Sınırlı, kayıtlı ve mahlûk sıfatlara sahip olan varlıklara göre en gizli olan şeyler Cenab-ı Hakk için aşikârdır, çünkü O Habir’dir.

“Gerçekten o (yapılan iyilik ve kötülük) bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa Allah onu getirir. Şüphesiz Allah Latif’tir, Habir’dir.” (Lokman / 16)

Mülkünde var olan her varlık ve hadiseden haberdardır. Maddi ve manevi âlemleri; berzah âlemi, ruhlar âlemi ve misal âlemi gibi bütün âlemleri bilir. Yedi kat semadan ve içindekilerden yerin karalarından ve denizlerinden ve bunların içinde olanlardan anbean haberdardır. Bir elektron ile bir gezegenin durumunu aynı kolaylıkla bilir.

Küçük-büyük her şeyin gizli hallerini bilir. Mesela bir kayısı çekirdeğinin içinde saklı olan bilgilerden haberdardır. O çekirdekten yaratılacak olan ağacın hayatı boyunca geçireceği tavırlarından, vaziyetlerinden, şekillerinden, hareketlerinden, dallarından, yapraklarından ve meyvelerinden haberdardır.

İç yüzü, dış yüzünden daha sanatlı olan bütün varlıkların mahiyetini hakkıyla bilir. Hem onların yapılarından, hem yakın ve uzak olan unsurlar ile olan bağlarından, ilişkilerinden, hangi kanunların cereyanında olduklarından haberdardır. Zaten bu kusursuz idare ve terbiye ancak bu gizliliklere vakıf olan bir zata ait olabilir.

Meydana gelen her işin oluş sebebi, başlangıcı, teferruatı ve sonucu O’nun (CC) bilgisi dâhilindedir. Mesela her bir insanın gizli ve aşikâr yaptıkları işlerinden, niyetlerinden, meyillerinden, tefekkürlerinden, hevalarından ve kalplerinden geçen bütün hislerden haberdardır. Haberdar olmaz mı? Kalbi de kalbe düşen hisleri de yaratan da O (CC) değil mi?

İhtiyaçlarından, yararlarına ve zararlarına olacak şeylerden ve işlerinin akıbetinden kullarından önce ve daha iyi O bilir. İyiyi-kötüyü, takva sahibi ile günahkârı, cihad eden ile etmeyeni bilir.

“Muhakkak sizden mücahid olanla sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi de açığa çıkarıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz.”
(Muhammed / 31) 

İmtihan salonunun kapatılıp ahiret yurduna varılacağı din gününde ise diğer isimler gibi bu ismin de azami derecede tecellisine şahitlik edeceğiz ve yapmakta olduğumuz şeyler bize tek tek haber verilecektir.

Cenab-ı Hakkın Habir oluşuna en büyük delil mukaddes kitabıdır.

“Hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından, ayetleri muhkem kılınmış, sonra da birer birer açıklanmış bir kitaptır.” (Hûd / 1)

Kur’an-ı Hakim yaratılışa dair sırlardan, tarih içinde yaşanmış olayların ip uçlarından, yaşanacak ve gerçekleşecek olan bazı durumlardan, ebediyet ile ilgili hakikatlerden haber verir.

“Sana, her şeyden haberdar olan (Allah) gibi kimse haber veremez.” (Fatır / 14)

Kullarının kalplerinden geçen iyi ve kötü hislerden; hatta karınca gibi küçük bir varlığın, Hz. Süleyman (AS)’ın ordusu yaklaştığında karınca topluluğunu uyarmasından bahsederek gizliliklere vakıf olduğunu göstermiştir. (Neml - 18)

Mesela on dört asır öncesindeki insanlığa kıtaların sürüklendiği bilgisini şöyle haber vermiş;

“Sen dağları görürsün de onları sabit sanırsın. Oysa onlar, bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. (işte bu) Her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Gerçekten O yaptıklarınızdan haberdardır.”
(Neml / 88)

Sanatını böyle mükemmel yaratan ve ondan haberdar olan Cenab-ı Hakk; emaneti yüklenmiş, rububiyyetini kabul etmiş olan eşref-i mahlûkunu hayır ve şer adına yapmış oldukları şeylerden habersiz kalıp başıboş bırakacak değil.

Kitabı vasıtasıyla Habir olduğunu kullarına bildirmiştir. Bu bilgi terbiyeye muhtaç olan insan için bir ikaz mahiyeti taşır. Mesela “Ey iman edenler! Allah’tan korkun! Her nefis yarın için neyi gönderdiğine baksın! Allah’tan korkun! Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan pekâlâ haberdardır” (Haşr / 18) diye buyurarak onları gafletten korumayı; hassasiyetlerini, hayâlarını, haşyet ve takvalarını artırmayı murad etmiştir.

Bu bilgi, sıkıntı içinde olana da aynı zamanda bir ümit kaynağıdır. Çünkü mü’min bilir ki Habir olan Rabbinin sınırsız şefkat, hikmet, adalet ve merhameti vardır. Rabb-i Rahiminin, her halinden, her sıkıntısından haberdar oluşu onu teskin eder, teselli eder.

Demek Allah-u Teâlâ’nın Habir ismine iman etmek korku ve ümit arasında olması gereken insanın nefs-i emaresine bir korku, ruhuna ve kalbine de bir ümit kaynağıdır.

Habir isminden ders alan her kul, birinci dereceden sorumlu olduğu iç âleminden haberdar olmaya ve manevi hastalıklarının farkına varmaya çalışmalı. Dış âlemdeki hadiseleri de Kur’an ve sünnetin çizdiği sınırlar dâhilinde ve gerektiği kadar bilmelidir.

Elhamdulillahirabbilalemin.

1) Esmâü’l Hüsna/İmam-ı Gazali

Nevin Yapıcıoğlu / Nisanur Dergisi - Aralık 2015 (49. Sayı)
 
19-12-2015 0 Yorum

Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.